Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve-OPPN

19.12.2019 Severin S.